Όροι Χρήσης

Τελευταία ενημέρωση: 13/12/2020

1. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας ‘FORMIGGART’ επί των ονομάτων, διακριτικών γνωρισμάτων, σημάτων, λογοτύπων, πληροφοριών, δεδομένων ήχου, εικόνων, φωτογραφιών, podcasts υποδειγμάτων, εγγράφων κλπ. που κάθε φορά περιέχονται ή διακρίνονται με οποιοδήποτε τρόπο στο www.formiggart.gr («Δικτυακό τόπο») προστατεύονται από την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία έναντι κάθε τρίτου που τυχόν χρησιμοποιεί, ιδιοποιείται, αναπαράγει, εμπορεύεται, τροποποιεί, μεταδίδει, αντιγράφει, μεταβιβάζει, διανέμει, αναδημοσιεύει αυτά, με οιονδήποτε τρόπο και για οιονδήποτε λόγο, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση ή εξουσιοδότηση της εταιρείας ‘FORMIGGART’ όπως ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ή εν γένει τα παραβιάζει άμεσα ή έμμεσα. H εταιρεία ‘FORMIGGART’ απαγορεύει ρητά οποιαδήποτε χρήση του περιεχόμενου του Δικτυακού τόπου, πλην της απλής και απευθείας ανάγνωσης, προς ενημέρωση, για αποκλειστικά προσωπικούς σκοπούς από τον κάθε επισκέπτη αυτού. Περαιτέρω, η εταιρεία ‘FORMIGGART’ επιφυλάσσεται κάθε νόμιμου δικαιώματός της απέναντι σε οποιονδήποτε που παραβιάζει, τα παραπάνω ρητά αναφερόμενα δικαιώματά της.

2. Οι χρήστες θα πρέπει να είναι ενήμεροι ότι ορισμένα αρχεία ή δεδομένα ενδέχεται να αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων μερών (συνεργατών φορέων, οργανισμών, εταιρειών κτλ.) και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς την άδεια αυτών των τρίτων μερών (που ενδέχεται να αναγράφονται στη σχετική ένδειξη του Δικτυακού τόπου). Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση ή διανομή οποιοδήποτε τμήματος του περιεχομένου του Δικτυακού τόπου για εμπορικούς σκοπούς ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση. Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση ή διανομή κατατεθειμένων σημάτων της εταιρείας ‘FORMIGGART’, καθώς και σημάτων συνεργαζόμενων φορέων που εμφανίζονται στο Δικτυακό τόπο.

3. Η παραπομπή στον Διαδικτυακό Τόπο με τη χρήση συνδέσμων αναρτημένων σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της ‘FORMIGGART’ .

4. Απαγορεύεται, επίσης, η απομίμηση ή παραποίηση του Διαδικτυακού Τόπου ή Περιεχομένου του, με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή άλλως, σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο.

5. Κάθε πληροφορία ή παραπομπή που εμπεριέχεται στο Δικτυακό τόπο αποσκοπεί στην κατά το δυνατό ακριβέστερη και αμεσότερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Η εταιρεία ‘FORMIGGART’ ως ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου Δικτυακού τόπου, έχει καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε να διατηρήσει την ποιότητα & πιστότητα των περιεχομένων πληροφοριών. Ωστόσο, η εταιρεία ‘FORMIGGART’ δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη για τη μη έγκαιρη ανανέωση των πληροφοριών και υπηρεσιών που εμπεριέχονται στο Δικτυακό τόπο σε οποιαδήποτε δεδομένη χρονική στιγμή, ούτε για το περιεχόμενο και τη νομιμότητα ή την χρήση άλλων δικτυακών τόπων, στους οποίους τυχόν παραπέμπει. Η εταιρεία ‘FORMIGGART’ δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη έναντι των επισκεπτών του Δικτυακού τόπου σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες ή πρόσωπα που τυχόν διαφημίζονται ή αναφέρονται άμεσα ή έμμεσα μέσω αυτού.

6. Η εταιρεία ‘FORMIGGART’ προστατεύει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του Δικτυακού τόπου που τυχόν υποβάλλονται προς την εταιρεία ‘FORMIGGART’ μέσω της επίσκεψης ή της πλοήγησης σε αυτόν. Στην περίπτωση αυτή, οι επισκέπτες του εν λόγω Δικτυακού τόπου αναγνωρίζουν και αποδέχονται την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για τους σκοπούς για τους οποίους τα υποβάλλουν στην εταιρεία ‘FORMIGGART’. Οι επισκέπτες ευθύνονται για τυχόν υποβολή προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων προς την εταιρεία ‘FORMIGGART’ χωρίς σχετική εξουσιοδότηση, καθώς και για την υποβολή ψευδών, αναληθών ή ανακριβών στοιχείων και δεδομένων προς αυτήν με σκοπό την εξαπάτηση ή παραπλάνηση.
α) Είδος των δεδομένων: i. Όσον αφορά στα ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails) που υποβάλλονται: Τα δεδομένα που συμπληρώνει ο Χρήστης κατά την αποστολή του ηλεκτρονικού μηνύματος.
β) Σκοπός επεξεργασίας: i. Εξυπηρέτηση του Χρήστη κατά την πλοήγηση του στον Διαδικτυακό Τόπο, ii. προάσπιση των συμφερόντων της ‘FORMIGGART’ και εκπλήρωση των υποχρεώσεών της βάσει Νόμου και v. δημόσια προβολή της ‘FORMIGGART’.
γ) Αποδέκτες των δεδομένων: Για τα δεδομένα που είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση καθενός από τους ανωτέρω σκοπούς επεξεργασίας και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων κάθε αποδέκτη: Η ‘FORMIGGART’. Τυχόν άλλοι αποδέκτες θα γνωστοποιούνται στα υποκείμενα, όπου και όπως η Νομοθεσία ορίζει.
δ) Δικαιώματα Πρόσβασης και Αντίρρησης: Κάθε Χρήστης, ως υποκείμενο δεδομένων, έχει δικαίωμα να γνωρίζει εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας. Ο Χρήστης έχει δικαίωμα να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν. Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων πρόσβασης, αντίρρησης, διόρθωσης, διαγραφής καθώς και για οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα εκ του Νόμου αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων μπορείτε να απευθύνεστε στην ‘FORMIGGART’ (Υπεύθυνος Επικοινωνίας κ. Καζάνα Ζαμπία, τηλ. 6949207008). Η ‘FORMIGGART’ υποχρεούται να απαντήσει εγγράφως εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός ημερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης – ή εάν το αίτημα είναι περίπλοκο εντός δύο μηνών.
6.1 Κατά την επίσκεψη του Διαδικτυακού Τόπου της ‘FORMIGGART’ είναι ενδεχόμενο να συλλεχθούν κάποια στοιχεία που δεν μπορούν να συσχετιστούν με συγκεκριμένο πρόσωπο (μη προσωποπαγή), τα οποία βοηθούν την ‘FORMIGGART’ αποκλειστικά στην παροχή καλύτερων υπηρεσιών στους χρήστες. Για παράδειγμα καταγράφονται τα «domains» από τα οποία προέρχονται οι επισκέψεις και γίνεται μέτρηση των δραστηριοτήτων των επισκεπτών στον δικτυακό τόπο της ‘FORMIGGART’, αλλά με τρόπο που τα συλλεγόμενα στοιχεία παραμένουν μη προσωποπαγή, δηλαδή ανίκανα να προσδιορίσουν την ταυτότητα του χρήστη. Οι πληροφορίες αυτές ονομάζονται και δεδομένα «clickstream» και χρησιμοποιούνται και αναλύονται μόνο αθροιστικά, με σκοπό την κατανόηση τάσεων και μοτίβων. Οι παραπάνω πληροφορίες δεν εξετάζονται σε επίπεδο μεμονωμένων χρηστών. Η ‘FORMIGGART’ μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα στοιχεία για να αναλύσει τις τάσεις και τα στατιστικά δεδομένα και ως εκ τούτου να παρέχει καλύτερες υπηρεσίες στους χρήστες της. Η συλλογή των παραπάνω πληροφοριών διενεργείται μέσω των λεγόμενων «cookies». Η τεχνολογία αυτή δεν συλλέγει προσωπικές πληροφορίες. Το cookie είναι ένα σύνολο δεδομένων το οποίο έχει τη μορφή ενός μικρού ανώνυμου ίχνους («text file») το οποίο μπορεί να αποστέλλεται από την ‘FORMIGGART’ στο browser του υπολογιστή του χρήστη στη συνέχεια αποθηκεύεται εκεί και μέσω αυτού μπορεί να αναγνωριστεί ο υπολογιστής του χρήστη, αλλά όχι ο ίδιος ο χρήστης. Τα cookies βοηθούν με πολλούς τρόπους ώστε να γίνεται η επίσκεψη στον Διαδικτυακό Τόπο της ‘FORMIGGART’ πιο διασκεδαστική και ενδιαφέρουσα για το χρήστη. Ο χρήστης μπορεί, εάν επιθυμεί, να απενεργοποιήσει εντελώς τα cookies στον browser του. Ωστόσο εάν αυτό γίνει, ο διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να μη λειτουργεί κανονικά.

7. Η εταιρεία ‘FORMIGGART’ δύναται, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να διακόπτει, προσωρινά ή οριστικά, την πρόσβαση ή τη λειτουργία του Δικτυακού τόπου, καθώς και να μεταβάλει με οποιοδήποτε τρόπο το περιεχόμενο και τη μορφή αυτού, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Η εταιρεία ‘FORMIGGART’ δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την αδιάκοπη και χωρίς οιουδήποτε είδους σφάλμα, λειτουργία του Δικτυακού τόπου.

8. Απαγορεύεται κάθε παράνομη ή αντισυναλλακτική χρήση του Δικτυακού τόπου, καθώς και κάθε χρήση αντίθετη προς τους παρόντες όρους, στους οποίους λογίζεται ότι προσχωρούν ανεπιφύλακτα οι επισκέπτες αυτού, ή κάθε ενέργεια και παράλειψη που καθιστά ή δύναται να καταστήσει δυσχερή ή αδύνατη την ορθή και ομαλή λειτουργία του εν λόγω Δικτυακού τόπου.

9. Εφαρμοστέο δίκαιο – Δωσιδικία
Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας. Σε περίπτωση που ο Χρήστης ή ο τρίτος χρησιμοποιούν τον Διαδικτυακό Τόπο από άλλη χώρα, υποχρεούνται να τηρούν και τη νομοθεσία της χώρας αυτής.