Κανόνες διαγωνισμού Instagram

Δεν απαιτείται κανενός είδους αγορά ή πληρωμή για τη συμμετοχή ή τη νίκη στο διαγωνισμό .
Ο διαγωνισμός  διεξάγεται από την εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΖΑΝΑ ΖΑΜΠΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» και το διακριτικό τίτλο «FORMIGGART», που εδρεύει στo Κερατσίνι, Καλοκαιρινού 59, με ΑΦΜ 800734058 (ΔΟY Ε ΠΕΙΡΑΙΑ).

Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, κάθε συμμετέχων συμφωνεί να συμμορφώνεται με αυτούς τους Επίσημους Κανόνες, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτήσεων για το δικαίωμα συμμετοχής, και κατανοεί ότι τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, όπως καθορίζονται από τον Διαχειριστή και τους αντιπροσώπους του, είναι τελικά από κάθε άποψη.

Αυτή η προωθητική ενέργεια δεν επιχορηγείται, προωθείται ή διεξάγεται από το Instagram και το Facebook. Οποιεσδήποτε ερωτήσεις, σχόλια ή παράπονα σχετικά με την προωθητική ενέργεια θα απευθύνονται στον Διαχειριστή και όχι στο Instagram.

ΔIKΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα.
Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της εταιρείας, οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού και οι σύζυγοί τους, καθώς και οι Δικαιοδόχοι της Διοργανώτριας.

Ο Διαχειριστής έχει το δικαίωμα να επαληθεύει τη δυνατότητα συμμετοχής κάθε συμμετέχοντα.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα στο χρονικό διάστημα από 13-07-2021,αμέσως μετά την ανάρτηση της Διοργανώτριας έως και την 02-08-2021 12μ.μ («περίοδος Διαγωνισμού»). Ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει ή να συντομεύσει τον διαγωνισμό κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια.

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1) Follow στο λογαριασμό Instagram του διοργανωτή (@formiggart)
+
2) Tag στα σχόλια το όνομα ενός φίλου
Το κάθε σχόλιο ισοδυναμεί με επιπλέον συμμετοχή στον διαγωνισμό.

Έγκυρες θα θεωρηθούν οι συμμετοχές που έχουν ακολουθήσει και τα δυο παραπάνω βήματα. Ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να μην συμπεριλάβει στην κλήρωση συμμετέχοντες που έχουν ακολουθήσει μόνο το ένα βήμα από τα παραπάνω.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ «ΣΧΟΛΙΩΝ»-ΕΓΚΥΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Οποιαδήποτε ανάρτηση-σχόλιο που θεωρείται ως:
• αγενής, προσβλητική, προσωπική επίθεση, υποτιμητική ή δυσφημιστική, σεξουαλικής φύσης .
• ασυνάρτητη χωρίς νόημα
• άσχετη με το σκοπό του Διαγωνισμού.
• δημιουργία post με αυτόματο τρόπο και με porfil που δεν αντιστοιχούν σε χρήστες  του instagram,
Ή περιέχει:
• εχθρικό λόγο, ρατσιστικές, σεξιστικές, ομοφοβικές προσβολές .
• οποιαδήποτε σύνδεση-link στο διαδίκτυο με πορνογραφικό κείμενο ή υλικό
• αυτοπροβολή, διαφημίσεις, αυτόνομους συνδέσμους ,

δεν θα αποτελεί επιλέξιμη συμμετοχή.

Ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει κατά την απόλυτη κρίση του τυχόν αναρτήσεις που θεωρείται ότι παραβιάζουν την παραπάνω πολιτική. Σε καμία περίπτωση ο Διαχειριστής δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των αναρτήσεων.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΙΚΗΤΗ

Όλες οι επιλέξιμες-έγκυρες συμμετοχές που θα ληφθούν κατά τη διάρκεια της περιόδου του Διαγωνισμού θα συγκεντρωθούν σε μια βάση δεδομένων στο τέλος της περιόδου του Διαγωνισμού. Για την επιλογή του νικητή θα χρησιμοποιηθεί, ειδικό πρόγραμμα τυχαίας επιλογής. Ο νικητής θα ανακοινωθεί σε Instagram Story και ως comment κάτω από το post του Διαγωνισμού στο λογαριασμό Instagram του Διαχειριστή στις 02-08-2021 στις 14.00.

ΔΩΡΟ

Ο νικητής θα κερδίσει ένα ηχείο Marshall Stanmore II Black.
Το δώρο δεν είναι μεταβιβάσιμο. Δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση, η ανταλλαγή ή η εξαργύρωση του. Ο νικητής θα πρέπει να επικοινωνήσει με τη Διοργανώτρια με άμεσο μήνυμα (Direct Message) μέσω Instagram, προκειμένου να δηλώσουν ότι αποδέχονται το δώρο και να παράσχει και επιβεβαιώσει τα στοιχεία επικοινωνίας του (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, ΤΚ, Πόλη, Τηλέφωνο επικοινωνίας).

Σε περίπτωση που ο νικητής δεν επικοινωνήσει με τη Διοργανώτρια μέχρι και την 03-08-2021 ή αρνηθεί να παραλάβει το δώρο ή αρνηθεί να παράσχει τα ανωτέρω στοιχεία του, τότε αυτοδικαίως και αυτομάτως θα απωλέσει οριστικά το δικαίωμα διεκδίκησης του δώρου και η κλήρωση θα επαναληφθεί.

Σε περίπτωση επανάληψης της κλήρωσης θα υπάρξει ειδική ανακοίνωση από τον διοργανωτή στο αρχικό Post του διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί ο νέος νικητής.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ο Διαχειριστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά ή άλλα λάθη στην προσφορά ή στη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, σφαλμάτων σε οποιαδήποτε εκτύπωση ή δημοσίευση σε αυτούς τους Επίσημους Κανόνες. Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, κάθε συμμετέχων αποδέχεται ότι ο Διαχειριστής ουδεμία ευθύνη φέρει για όποια ζημία προκύψει εν όλω ή εν μέρει, άμεσα ή έμμεσα, από τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό και την αποδοχή, τη χρήση ή την κακή χρήση του δώρου. Ο Διαχειριστής δεν εγγυάται, ρητώς ή σιωπηρώς, όσον αφορά την κατάσταση, την καταλληλόλητα ή την εμπορευσιμότητα του δώρου. Ο Διαχειριστής αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη για ζημία σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο που προκύπτει από την πρόσβαση ή την λήψη πληροφοριών ή υλικών που συνδέονται με το διαγωνισμό.

Η συμμετοχή στην παρούσα ενέργεια, σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής στο σύνολό τους. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν από τη Διοργανώτρια δύνανται να επηρεαστούν ή να διακοπούν προσωρινά λόγω προβλημάτων του δικτύου. Γενικότερα, η συμμετοχή στο διαγωνισμό μπορεί να τύχει μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες τόσο του εν λόγω διαδικτυακού τόπου κοινωνικής δικτύωσης όσο και της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη της Διοργανώτριας η οποία δεν υπέχει καμία ευθύνη για όλους τους ανωτέρω λόγους.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα στοιχεία των συμμετεχόντων (Instagram username) συλλέγονται με μόνο σκοπό τη διενέργεια του διαγωνισμού. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνιστά συναίνεση των συμμετεχόντων στη διατήρηση των στοιχείων αυτών για τη διενέργεια της κλήρωσης, την οποία οι συμμετέχοντες μπορούν να ανακαλέσουν έως την ανωτέρω ημεροχρονολογία διενέργειας της κλήρωσης με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected].

Ο Διοργανωτής δύναται περαιτέρω να ζητήσει από τον νικητή τα ως άνω προσωπικά τους στοιχεία (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, ΤΚ, Πόλη, Τηλέφωνο επικοινωνίας) και τη ρητή συγκατάθεσή τους για την τήρηση των ανωτέρω στοιχείων τους αποκλειστικά για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας τους σχετικά με την παραλαβή του δώρου. Η Formiggart συλλέγει από τους νικητές τα ανωτέρω υποβαλλόμενα στοιχεία και τα διαφυλάττει στην έδρα της. Πρόσβαση στα στοιχεία αυτά θα έχουν οι εργαζόμενοι στη Διοργανώτρια που έχουν σχέση με το Διαγωνισμό ή εκτελούν την επεξεργασία για την οποία οι νικητές παρέχουν την συναίνεση τους , καθώς και τρίτοι που η Διοργανώτρια χρησιμοποιεί ως εκτελούντες επεξεργασίας για να της παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγει τα ως άνω προσωπικά δεδομένα (π.χ μεταφορική εταιρεία για την παράδοση του δώρου).

Τα στοιχεία των νικητών θα διατηρούνται για την ολοκλήρωση της παράδοσης του δώρου και μετά από αυτήν για την εξασφάλιση εννόμων συμφερόντων της Διοργανώτριας ή και νομίμων υποχρεώσεων της και μέχρι την παραγραφή τυχόν απαιτήσεων της Διοργανώτριας και των νικητών ή σε άλλες περιπτώσεις που η Διοργανώτρια δικαιούται ή επιβάλλεται από τον νόμο. Τα στοιχεία των νικητών δεν μεταφέρονται για επεξεργασία.

Σε κάθε περίπτωση οι νικητές μπορούν να επικοινωνούν με τη Διοργανώτρια στην ανωτέρω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή και με όποιο άλλο πρόσφορο μέσο, για να λάβουν οποιαδήποτε ενημέρωση θέλουν σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα, να ζητούν την τροποποίηση αυτών, τον περιορισμό, αύξηση ή διακοπή της χρήσης τους, την εν όλω ή εν μέρει διαγραφή τους υπό τις νόμιμες προϋποθέσεις. Για οποιοδήποτε θέμα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που ο κάθε συμμετέχων θεωρεί ως μη νόμιμη μπορεί να απευθύνετε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Κάθε συμμετέχων αποδέχεται ότι ουδεμία οικονομική ή άλλη αξίωση έχει ή διατηρεί για το μέλλον εκ τυχόν περιουσιακού ή ηθικού δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας επί του κειμένου του σχολίου του, παραιτούμενος ρητώς και ανεπιφυλάκτως πάσης φύσεως αξίωσης εκ της ανωτέρω αιτίας, εκχωρεί δε ρητώς και ανεπιφυλάκτως κάθε δικαίωμα που απορρέει από την ανωτέρω αιτία στη Διοργανώτρια.

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Ο διαγωνισμός και οι επίσημοι κανόνες του διέπονται από την ελληνική νομοθεσία και οι τυχόν διαφορές υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων.